Nếu không tìm thấy thông tin bằng ngôn ngữ của mình mà quý vị đang tìm kiếm, các đường dẫn sau đây có thể giúp quý vị liên lạc với các dịch vụ quý vị cần.

Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (Translating and Interpreting Service (TIS) National)

TIS Toàn quốc (TIS National) thuộc Bộ Di trú và Biên phòng (Department of Immigration and Border Protection-DIBP) cung cấp dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ này qua số 13 14 50 ở bất cứ nơi nào trong nước Úc mà chỉ trả cước cuộc gọi địa phương.

Cơ quan Công nhận Thông và Phiên dịch viên Toàn quốc (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters-NAATI)

Muốn tìm phiên dịch viên hoặc thông dịch viên chuyên nghiệp hoặc được NAATI công nhận, quý vị có thể:

  • tìm kiếm trong Danh bạ Trực tuyến (Online Directory) của NAATI
  • gọi điện thoại cho NAATI qua số 1300 557 470 (chỉ trong nước Úc).

Niên giám Điện thoại Giấy Vàng (Yellow Pages)

Quý vị có thể tìm phiên dịch viên và thông dịch viên trong niên giám điện thoại giấy vàng bằng cách tìm "Interpreters" (Thông dịch viên) hay "Translators" (Phiên dịch viên).

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác của Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Services Australia)

Bộ Dịch vụ Nhân sinh cung cấp bản dịch nhiều ấn phẩm họ phổ biến trên mạng Internet, bao gồm thông tin:

  • dành cho di dân mới đến
  • dành cho người đi làm bán thời và thời vụ (casual)
  • về các thỏa thuận an sinh xã hội giữa nước Úc và các quốc gia khác
  • về các trợ cấp và dịch vụ.

Dịch vụ thông dịch viên và dịch thuật của Bộ Dịch vụ Nhân sinh

Bộ Dịch vụ Nhân sinh cung cấp dịch vụ thông dịch viên và dịch thuật miễn phí để kín đáo giúp quý vị làm đơn xin trợ cấp và sử dụng dịch vụ.

Bộ Di trú và Biên phòng (DIBP)

DIBP có danh sách các tài liệu bản dịch cùng các hướng dẫn dành cho di dân mới đến và người muốn xin cấp visa.

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác của Sở Thuế vụ Úc (Australian Taxation Office-ATO)

ATO cung cấp các ấn phẩm trên mạng Internet để giúp quý vị hiểu về thuế vụ tại Úc. Các bản dịch có sẵn là bản tiếng Ả Rập, Assyria, Auslan, Miến Điện, tiếng Hoa, Croatia, Dari, Dinka, Farsi, tiếng Hy Lạp, tiếng Hindi, tiếng Inđô, tiếng Ý, tiếng Nhật, Karen, tiếng Khơ-me, tiếng Triều Tiên, Macedonia, tiếng Nga, tiếng Serbia, Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt.

Was this page helpful?

Thanks for sharing your feedback with us.

Why not?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.